جهت واریز وجه به حساب شرکت سپهر گستر فرتاک پارس

شماره کارت 6219867010015077 به نام شرکت سپهر گستر فرتاک پارس

شماره شبا IR430560087381002801989001 به نام شرکت سپهر گستر فرتاک پارس